ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ประเภทการลงทะเบียน
 
บทบาท
  Shipping Line, Ship Agent     Container Operator     Cargo Owner     Transporter
   Custom Broker     Freight Forwarder     Fumigator
เลขทะเบียนนิติบุคคล
สาขา
  
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
ที่อยู่
              
ประเภทการจดทะเบียน
ชื่อกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีสิทธิ์ลงนาม)
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์กรรมการผู้จัดการ
    
ประเภทผู้ประกอบการ
อีเมล์แอดเดรส
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ
    
เบอร์โทรสาร
    
  นำส่งเอกสาร
 
หนังสือรับรองนิติบุคคล*
สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม*
ใบมอบอำนาจ*
ภ.พ.20*
ระบุชื่อเอกสาร