ตรวจสอบการลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียน
เลขทะเบียนนิติบุคคล
  หากสมัครในนามนิติบุคคลให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนนิติบุคคล
สาขา
  หากเป็นสาขาหลักระบุเป็น "00000" หรือเว้นว่างไว้
ชื่อเข้าระบบ
รหัสอ้างอิง
  
   สถานะการลงทะเบียน
 
สถานะการลงทะเบียน
รหัสอ้างอิง
วันที่ลงทะเบียน
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-269-3150 หรือ 02-269-3304